Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:101106 Library:100236 in /home/u294826061/domains/saknes.lv/public_html/config.php on line 36
Statūti

Statūti

 

1. Biedrības nosaukums

1. Biedrības nosaukums ir: Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes” (turpmāk Biedrība).

2.  Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. ar ģenētiski pārmantotu slimību saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās;

2.1.2. izglītot un informēt ģenētiski pārmantotu slimību pacientus un viņu tuviniekus;

2.1.3. izglītot un informēt sabiedrību ģenētiski pārmantoto slimību jomā;

2.1.4. paplašināt un veicināt sabiedrības, medicīnas darbinieku un ģenētiski pārmantotu slimību slimnieku saskarsmes iespējas;

2.1.5. atbalstīt cilvēkus ar ģenētiski pārmatotām slimībām un viņu tuviniekus;

2.1.6. veicināt ģenētiski pārmantoto slimību slimnieku vienlīdzību slimību diagnosticēšanā, ārstēšanā un aprūpē, kā arī valsts piešķirtā finansējuma saņemšanas ziņā;

2.1.7. sekmēt starptautisko sadarbību ar citām organizācijām ģenētiski pārmantoto slimību jomā;

2.1.8. sekmēt veselības veicināšanu un ģenētiski pārmantoto slimību profilaksi;

2.1.9. nodarboties ar labdarību ģenētiski pārmantotu slimību pacientu un viņu tuvinieku labā.

2.2. Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.

3. Biedrības darbības termiņš

3. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.  Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešu mēnešu termiņa izbeigšanās.

4.4. Personai kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, pirms lēmuma par uzņemšanu Biedrībā, jāsamaksā biedru sapulces noteiktā iestāšanās maksa un biedra nauda par kārtējo gadu. Ja personu netiek uzņemta par Biedrības biedru, tad samaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda par kārtējo gadu personai tiek atmaksāta divu nedēļu laikā pēc noraidošā lēmuma pieņemšanas.

5. Biedru izstāšanās un izslēgšanas no Biedrības

5.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.2. Biedru var izslēgt no Biedrības pamatojoties uz valdes lēmumu, ja tas:

5.2.1. nav nomaksājis biedra naudu par kārtējo gadu noteiktajos apmēros un termiņos;

5.2.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

5.2.4. ir zaudējis kopsapulces vai valdes uzticību;

5.2.5. biedrs ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis kaitējumu Biedrībai vai tās biedram;

5.2.6.  veic citas darbības, kas pretrunā ar Biedrības mērķiem un interesēm;

5.2.7. citos likumā paredzētajos gadījumos.

5.3. Neatkarīgi no statūtu noteikumiem valde biedru var izslēgt no Biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.

5.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

5.5. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

5.6. Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.

5.7. Biedru var izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu.

5.8. Biedra izstāšanās vai izslēgšana neatbrīvo izstājušos biedru no citām saistībām, kādas tam bijušas pret Biedrību.

5.9. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda viņam netiek atmaksāta.

6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.1.4. brīvi izstāties no Biedrības;

6.1.5. ieguldīt mantu Biedrībā, atbalstīt pasākumus un Biedrības mērķprogrammas;

6.1.6. brīvi darboties citās biedrībās.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu - biedri biedru naudu par kārtējo gadu maksā vienu reizi gadā ieskaitot to Biedrības bankas kontā līdz 31.janvārim;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

6.2.4. cienīt un godāt, augsti turot Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj vai varētu graut Biedrības reputāciju sabiedrībā.

6.3. Īpašos gadījumos, izņēmuma kārtā, saņemot biedra pamatotu lūgumu, valde var noteikt citu iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru un tās samaksas kārtību, nekā to noteikusi biedru sapulce.

6.4. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar valde lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko izstrādā Biedrības valde.

8. Biedru sapulce

8.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce.

8.2. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja likumā nav noteikts citādi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

8.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

8.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

8.3.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

8.3.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

8.3.4. noteikt jaunuzņemto biedru iestāšanās maksas apmēru un iemaksas kārtību;

8.3.5. noteikt biedru naudas apmēru;

8.3.6. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

8.4. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē, ja statūtos nav noteikts citādi.

9. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

9.1. Valde sasauc biedru sapulci saskaņā ar likumā vai statūtos noteikto kārtību likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama biedrības interesēs.

9.2. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. Ja šā panta noteiktajā gadījumā valde nesasauc biedru sapulci, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

9.3. Par biedru sapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz septiņas dienas pirms sapulces sasaukšanas. Ja biedru sapulcē paredzēts lemt par Biedrības statūtu 8.3.1. – 8.3.3. punktā minētajiem jautājumiem, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz četrpadsmit dienas pirms sapulces sasaukšanas.

9.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

9.5. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumu kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

9.6. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

9.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.

9.8. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

10. Pārstāvju sapulce

10.1. Biedru sapulces pienākumus biedru sapulces kompetencē ietilpstošā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta pārstāvju sapulce.

10.2. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

11. Izpildinstitūcija

11.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību.

11.2. Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu.

11.3. Valde sastāv no diviem valdes locekļiem.

11.4. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi.

11.5. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlē valde.

11.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

11.7. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem, kā arī organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.

11.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību. Valdes locekļa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

11.9. Valdes locekli var atsaukt biedru sapulce tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

11.10. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu

12. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

12.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

12.3.  Revidents:

12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Statūti apstiprināti ar Biedrības „Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”” dibinātāju lēmumu, Rīgā, 2014.gada 29.oktobrī